بکندباز

متد ‎isclose()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا دو عدد ورودی به هم نزدیک هستند یا نه:

#Import math Library
import math 

#compare the closeness of two values
print(math.isclose(1.233, 1.4566))
print(math.isclose(1.233, 1.233))
print(math.isclose(1.233, 1.24))
print(math.isclose(1.233, 1.233000001))

توضیحات

متد math.‎isclose()‎‎ بررسی می کند که آیا دو عدد ورودی به هم نزدیک هستند یا نه. اگر نزدیک بودند True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

این متد، از یک خطای مطلق یا نسبی برای اینکار استفاده می کند.

نکته: این متد برای مقایسه مقادیر از فرمول زیر استفاده می کند:

abs(a-b) <= max(rel_tol * max(abs(a), abs(b)), abs_tol)

سینتکس

math.isclose(a, b, rel_tol, abs_tol)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
a اجباری. اولین عدد
b اجباری. دومین عدد
rel_tol = value اختیاری. خطای نسبی. این بیشترین اختلاف مجاز بین دو عدد است.مقدار پیشفرض برابر است با ‎1e-09‎
abs_tol = value اختیاری. حداقل خطای مطلق. این برای مقایسه ی اعداد نزدیک به صفر استفاده می شود. این مقدار باید حداقل صفر باشد

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: داده ی نوع bool
ورژن پایتون: 3.5

مثال های بیشتر

مثال

استفاده از خطای مطلق:

#Import math Library
import math 

#compare the closeness of two  values
print(math.isclose(8.005, 8.450, abs_tol = 0.4))
print(math.isclose(8.005, 8.450, abs_tol = 0.5))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*