بکندباز

تابع ‎exp()‎ در PHP

مثال

چاپ عدد e به توان اعداد مختلف:

<?php
echo(exp(0) . "<br>");
echo(exp(1) . "<br>");
echo(exp(10) . "<br>");
echo(exp(4.8));
?>

توضیحات

تابع ‎exp()‎ عدد e را به توان x می رساند (Ex).

‘E’ پایه ی سیستم اعداد طبیعی لگاریتمی است (تقریباً برابر با 2.718282) و x عددی است که به عنوان ورودی به تابع داده می شود.

سینتکس

exp(x);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
xاجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎exp()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0