بکندباز

تابع ‎exp()‎‎ در PHP

مثال

چاپ عدد e به توان اعداد مختلف:

<?php
echo(exp(0) . "<br>");
echo(exp(1) . "<br>");
echo(exp(10) . "<br>");
echo(exp(4.8));
?>

توضیحات

تابع ‎exp()‎ عدد e را به توان x می رساند (Ex).

‘E’ پایه ی سیستم اعداد طبیعی لگاریتمی است (تقریباً برابر با 2.718282) و x عددی است که به عنوان ورودی به تابع داده می شود.

سینتکس

exp(x);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. توان

تست آنلاین تابع ‎exp()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*