بکندباز

تابع ‎ftp_mdtm()‎‎ در PHP

مثال

دریافت آخرین زمان اصلاح یک فایل روی یک سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "somefile.txt";

// get the last modified time
$lastchanged = ftp_mdtm($ftp_conn, $file);
if ($lastchanged != -1)
  {
  echo "$file was last modified on : " . date("F d Y H:i:s.",$lastchanged);
  }
else
  {
  echo "Could not get last modified";
  }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_mdtm()‎ زمان آخرین اصلاح روی فایل را برمیگرداند

سینتکس

ftp_mdtm(ftp_conn, file);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
file اجباری. فایلی که باید بررسی شود
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*