بکندباز

تابع ‎is_numeric()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر یک عدد یا یک رشته ی عددی است یا نه:

<?php
$a = 32;
echo "a is " . is_numeric($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b  is " . is_numeric($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo "c is " . is_numeric($c)  . "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_numeric($d) . "<br>";

$e = true;
echo "e is " . is_numeric($e) . "<br>";

$f = null;
echo "f is " . is_numeric($f) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_numeric()‎‎ چک می کند که آیا متغیر یک عدد و یا یک رشته ی عددی است یا نه.

این تابع اگر متغیر عدد یا رشته ی عددی باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_numeric(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_numeric()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*