بکندباز

تابع ()array_walk_recursive در PHP

مثال : یکی یکی مقادیر آرایه را در تابع مشخص شده اجرا کن.

<?php
function myfunction($value,$key)
{
echo "The key $key has the value $value<br>";
}
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green");
$a2=array($a1,"1"=>"blue","2"=>"yellow");
array_walk_recursive($a2,"myfunction");
?>

توضیحات

تابع ()array_walk_recursive هر کدام از مقادیر یک آرایه را در یک تابع ساخته شده توسط کاربر اجرا می کند. کلید ها و مقادیر آرایه، پارامتر های ورودی تابع هستند. تفاوت این تابع با تابع array_walk در این است که با این تابع می توانید آرایه های تو در تو را در تابع ساخته شده اجرا کنید.

دستور تابع

array_walk_recursive(array, myfunction, parameter...)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*