بکندباز

تابع ‎var_export()‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات ساختاربندی شده درباره متغیر ها:

<?php
$a = 32;
echo var_export($a) . "<br>";

$b = "Hello world!";
echo var_export($b) . "<br>";

$c = 32.5;
echo var_export($c) . "<br>";

$d = array("red", "green", "blue");
echo var_export($d) . "<br>";

$e = array(32, "Hello world!", 32.5, array("red", "green", "blue"));
echo var_export($e) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎var_export()‎ اطلاعات ساختار بندی شده ای را درباره یک متغیر چاپ می کند و یا برمیگرداند.

این تابع شبیه به تابع ‎var_dump()‎ کار می کند، با این تفاوت که مقدار بازگشتی برای این تابع، یک کد معتبر PHP است.

سینتکس

var_export(variable, return);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
returnاختیاری. اگر true باشد، مقدار برگردانده می شود و اگر false باشد، چاپ می شود
 

 


تست آنلاین تابع ‎var_export()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0