بکندباز

تابع ‎date_format()‎‎ در PHP

مثال

فرمت کردن یک تاریخ ایجاد شده با شیء DateTime :

<?php
$date=date_create("2013-03-15");
echo date_format($date,"Y/m/d H:i:s");
?>

توضیحات

تابع ‎date_format()‎‎ براساس نوع فرمت دهی مشخص شده، یک تاریخ را فرمت دهی می کند.

نکته: این تابع از زبان های محلی پشتیبانی نمی کند. (همه ی خروجی ها انگلیسی هستند)

نکته: تابع ‎date()‎‎ را نیز ببینید که برای فرمت دهی زمان و تاریخ محلی استفاده می شود.

سینتکس

date_format(object, format)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری. شیء DateTime ساخته شده با تابع ‎date_create()‎‎
format اجباری. فرمت تاریخ. از کاراکتر های زیر می توان استفاده کرد:

 • d – روز ماه با صفر اول
 • j – روز ماه بدون صفر اول
 • D – روز هفته (Mon – Sun)
 • l – روز هفته (Monday – Sunday)
 • S – پیشوند روز ماه (st, nd, rd, th)
 • F – نام ماه (January – December)
 • M – نام ماه (Jan-Dec)
 • m – ماه (01-12)
 • n – ماه (1-12)
 • Y – سال (e.g 2013)
 • y – سال (e.g 13)
 • a و A – یعنی  am یا pm
 • g – یعنی 12 ساعت بدون صفر اول
 • G – یعنی 24 ساعت بدون صفر اول
 • h – یعنی 12 ساعت با صفر اول
 • H – یعنی 24 ساعت با صفر اول
 • i – دقیقه با صفر اول
 • s – ثانیه با صفر اول
 • u – میکروثانیه (تا 6 رقم)
 • e, O, P و T – مشخصه ی منطقه زمانی
 • U – ثانیه ی گذشت از Unix Epoch
 • (فاصله خالی)
 • # – یک از این کاراکتر های جدا کننده: ;,:,/,.,,,-,(,)
 • ? – یک بایت رندوم
 • * – بایت رندوم تا رسیدن به جداکننده یا عدد بعدی
 • ! – ریست کردن همه ی فیلد ها به مقدار Unix Epoch
 • | – ریست کردن همه ی فیلد ها به مقدار Unix Epoch اگر هنوز تجزیه نشده اند

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*