بکندباز

تابع ‎is_string()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه متغیر از نوع رشته ی متنی است یا نه:

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_string($a) . "<br>";

$b = 0;
echo "b is  " . is_string($b) . "<br>";

$c = 32;
echo "c is " . is_string($c) .  "<br>";

$d = "32";
echo "d is " . is_string($d) . "<br>";

$e =  true;
echo "e is " . is_string($e) . "<br>";

$f = "null";
echo "f  is " . is_string($f) . "<br>";

$g = "";
echo "g is " . is_string($g)  . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_string()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع رشته ی متنی است یا نه.

این تابع اگر متغیر از نوع متنی باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_string(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_string()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*