بکندباز

تابع ‎map()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه طول تک تک کلمات درون تاپل:

def myfunc(n):
  return len(n)

x = map(myfunc, ('apple',  'banana', 'cherry'))
print(tuple(x))

توضیحات

تابع ‎map()‎ یک تابع مشخص را روی تک تک اعضای یک شیء آرایه ای (مثل لیست، تاپل و …) اعمال می کند. هر آیتم به عنوان پارامتر به تابع ارسال می شود.

سینتکس

map(function, iterables)

مثال

ساخت یک آرایه ی جدید با ارسال دو آرایه (در اینجا تاپل) به یک تابع:

def myfunc(a, b):
  return a + b

x = map(myfunc, ('apple', 'banana',  'cherry'), ('orange', 'lemon', 'pineapple'))
print(tuple(x))

#خروجی:
#('appleorange', 'bananalemon', 'cherrypineapple')

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*