بکندباز

تابع ‎stat()‎ در PHP

مثال

گرفتن اطلاعات یک فایل

<?php
$stat = stat("test.txt");
echo "Access time: " .$stat["atime"];
echo "<br>Modification time: " .$stat["mtime"];
echo "<br>Device number: " .$stat["dev"];
?>

توضیحات

تابع ‎stat()‎ اطلاعاتی را در مورد یک فایل در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

stat(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0