بکندباز

متد ‎pop()‎ در پایتون

مثال

حذف یک آیتم تصادفی از ست:

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

fruits.‎pop()‎ 

print(fruits)

توضیحات

متد ‎pop()‎ یک آیتم را به صورت تصادفی از ست حذف کرده و آن را در خروجی برمی گرداند.

سینتکس

set.‎pop()‎

مثال

fruits = {"apple", "banana", "cherry"}

x = fruits.‎pop()‎ 

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0