بکندباز

تابع ()array_reduce در PHP

مثال : مقادیر درون یک آرایه را به تابع ساخته شده ارسال کن و یک متن در خروجی چاپ کن.

<?php
function myfunction($v1,$v2)
{
return $v1 . "-" . $v2;
}
$a=array("Dog","Cat","Horse");
print_r(array_reduce($a,"myfunction"));
?>

توضیحات

تابع ()array_reduce مقادیر درون یک آرایه را به تابع ساخته شده توسط کاربر ارسال میکند و یک متن در خروجی چاپ می کند.

نکته: اگر آرایه خالی باشد و پارامتر initial هم ارسال نشده باشد، NULL برمیگرداند.

دستور تابع

array_reduce(array, myfunction, initial)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*