بکندباز

تابع ‎sqrt()‎ در PHP

مثال

چاپ جذر ریشه ی دوم اعداد مختلف:

<?php
echo(sqrt(0) . "<br>");
echo(sqrt(1) . "<br>");
echo(sqrt(9) . "<br>");
echo(sqrt(0.64) . "<br>");
echo(sqrt(-9));
?>

توضیحات

تابع ‎sqrt()‎ جذر ریشه ی دوم یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

sqrt(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎sqrt()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0