بکندباز

تابع ‎date_timestamp_get()‎ در PHP

مثال

چاپ زمان به فرمت عددی Unix برای تاریخ و زمان امروز:

<?php
$date=date_create();
echo date_timestamp_get($date);
?>

توضیحات

تابع ‎date_timestamp_get()‎ زمان به فرمت عددی Unix را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

date_timestamp_get(object)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
objectاجباری. یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎ ساخته شده است
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0