بکندباز

تابع ‎date_default_timezone_get()‎ در PHP

مثال

چاپ منطقه ی زمانی پیش فرض:

<?php
echo ‎date_default_timezone_get()‎;
?>

توضیحات

تابع ‎date_default_timezone_get()‎ منطقه زمانی پیش فرض که تمام توابع مربوط به تاریخ و زمان در طول کد از آن استفاده می کنند را برمیگرداند.

سینتکس

‎date_default_timezone_get()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0