بکندباز

تابع ‎rewind()‎ در PHP

مثال

برگرداندن موقعیت اشاره گر به ابتدای فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","r");

//Change position of file pointer
fseek($file,"15");

//Set file pointer to 0
rewind($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎rewind()‎ موقعیت اشاره گر فایل را به ابتدای فایل برمیگرداند.

سینتکس

rewind(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0