بکندباز

تابع ‎settype()‎ در PHP

مثال

تغییر نوع داده ها:

<?php
$a = "32"; // string 
settype($a, "integer"); // $a is now integer

$b = 32; // integer 
settype($b, "string"); // $b is now string

$c = true; // boolean 
settype($c, "integer"); // $c is now integer (1)
?>

توضیحات

تابع ‎settype()‎ نوع متغیر را به یک نوع مشخص دیگر تبدیل می کند.

سینتکس

settype(variable, type);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر
typeاجباری. نوع جدید برای متغیر
مقادیر احتمالی: boolean, bool, integer, int, float, double, string,
array, object, null

تست آنلاین تابع ‎settype()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0