بکندباز

تابع ‎settype()‎‎ در PHP

مثال

تغییر نوع داده ها:

<?php
$a = "32"; // string 
settype($a, "integer"); // $a is now integer

$b = 32;  // integer 
settype($b, "string"); // $b is now string

$c = true; //  boolean 
settype($c, "integer"); // $c is now integer (1)
?>

توضیحات

تابع ‎settype()‎‎ نوع متغیر را به یک نوع مشخص دیگر تبدیل می کند.

سینتکس

settype(variable, type);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر
type اجباری. نوع جدید برای متغیر
مقادیر احتمالی: boolean, bool, integer, int, float, double, string,
array, object, null

تست آنلاین تابع ‎settype()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*