بکندباز

لیست توابع مربوط به متغیر ها در php

لیست کامل توابع مربوط به متغیرها که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎boolval()‎‎ مقدار دودویی یک متغیر را برمیگرداند.
‎doubleval()‎‎ مقدار اعشاری یک متغیر را استخراج کرده و برمیگرداند..
‎empty()‎‎ چک می کند که آیا متغیر خالی است یا نه. اگر متغیر وجود داشته باشد و خالی نباشد، false و در غیر این صورت true برمیگرداند.
‎floatval()‎‎ مقدار اعشاری یک متغیر را استخراج کرده و برمیگرداند.
‎get_defined_vars()‎‎ همه ی متغیر های تعریف شده را به عنوان یک آرایه برمیگرداند.
‎get_resource_type()‎‎ نوع یک متغیر(منبع) را برمیگرداند.
‎gettype()‎‎ نوع یک متغیر را برمیگرداند.
‎intval()‎‎ عدد صحیح را از یک متغیر استخراج می کند.
‎is_array()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع آرایه است یا نه. این تابع اگر متغیر آرایه باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.
‎is_bool()‎‎ چک می کند که آیا یک متغیر دودویی است یا نه.
‎is_callable()‎‎ چک می کند که آیا محتوای یک متغیر می تواند به عنوان یک متغیر فراخوانی شود یا نه.
‎is_countable()‎‎ چک می کند که آیا محتوای متغیر قابل شمارش است یا نه.
‎is_double()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه.
‎is_float()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه.
‎is_integer()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه.
‎is_int()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه.
‎is_iterable()‎‎ چک می کند که آیا محتوای متغیر قابل تکرار است یا نه.
‎is_long()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع عدد صحیح است یا نه.
‎is_null()‎‎ چک می کند که آیا متغیر NULL است یا نه.
‎is_numeric()‎‎ چک می کند که آیا متغیر یک عدد و یا یک رشته ی عددی است یا نه.
‎is_object()‎‎ چک می کند که آیا متغیر شیء است یا نه.
‎is_real()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع اعشاری است یا نه.
‎is_resource()‎‎ چک میکند که آیا متغیر از نوع منبع است یا نه.
‎is_scalar()‎‎ چک می کند که آیا متغیر اسکالر (عددی) است یا نه.
‎is_string()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع رشته ی متنی است یا نه.
‎isset()‎‎ چک می کند که آیا متغیر خالی است یا نه. همچنین چک می کند که آیا متغیر تعریف شده است یا نه:
‎print_r()‎‎ اطلاعات متغیر را به شکلی که خوانایی بهتری داشته باشد، چاپ می کند.
‎serialize()‎‎ مقدار داده شده را به شکلی تبدیل می کند که قابل ذخیره سازی باشد.
‎settype()‎‎ نوع متغیر را به یک نوع مشخص دیگر تبدیل می کند.
‎strval()‎‎ مقدار متنی یک متغیر را برمیگرداند. در واقع متغیر را به متن تبدیل می کند.
‎unserialize()‎‎ داده ای که قبلاً سریال شده است را به داده ی اصلی برمیگرداند.
‎unset()‎‎ یک متغیر را حذف میکند.
‎var_dump()‎‎ اطلاعاتی را درباره ی یک یا چند متغیر چاپ می کند. نوع متغیر و مقدار آن
‎var_export()‎‎ اطلاعات ساختار بندی شده ای را درباره یک متغیر چاپ می کند و یا برمیگرداند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*