بکندباز

تابع ‎ftp_put()‎ در PHP

مثال

آپلود یک فایل روی یک سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$file = "localfile.txt";

// upload file
if (ftp_put($ftp_conn, "serverfile.txt", $file, FTP_ASCII))
 {
 echo "Successfully uploaded $file.";
 }
else
 {
 echo "Error uploading $file.";
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_put()‎ یک فایل را روی یک سرور FTP آپلود می کند.

سینتکس

ftp_put(ftp_conn, remote_file, local_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
remote_fileاجباری. آدرس فایلی که باید به آنجا آپلود شود
local_fileاجباری. آدرس فایل محلی که قرار است آپلود شود
modeاختیاری. مد انتقال – مقادیر احتمالی :FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری. موقعیت در فایل ریموت که آپلود از آنجا شروع می شود
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0