بکندباز

متد ‎hypot()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه وتر مثلث قائم الزاویه وقتی مقدار ضلع قائمه و ضلع قائده را داریم:

#Import math Library
import math 

#set perpendicular and base
parendicular = 10
base = 5

#print the hypotenuse of a right-angled  triangle
print(math.hypot(parendicular, base))

توضیحات

متد math.‎hypot()‎‎ نُرم اقلیدوسی را در خروجی برمیگرداند. نرم اقلیدسی برابر با با طول بردار از مبداء تا مختصات ورودی است.

در نسخه قبل از Python 3.8، از این متد فقط برای به دست آوردن وتر مثلث قائم الزاویه استفاده می شود. sqrt(x*x + y*y).

از نسخه Python 3.8 به بعد، از این متد برای محاسبه نُرم اقلیدوسی استفاده می شود. برای یک نقطه ی n بعدی، مختصات به شکل  (x1, x2, x3, …, xn) است. و طول اقلیدوسی از مبدأ تا این نقطه اینگونه محاسبه می شود:

sqrt(x1*x1 + x2*x2 +x3*x3 …. xn*xn)

سینتکس

math.hypot(x1, x2, x3, ..., xn)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x1, x2, x3, …, xn اجباری. مختصات نقطه

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float
تغییرات: از نسخه 3.8: از نقاط n بعدی هم پشتیبانی می شود

مثال های بیشتر

مثال

محاسبه نُرم اقلیدوسی نقاط داده شده:

#Import math Library
import math 

#print the Euclidean norm for  the given points
print(math.hypot(10, 2, 4, 13))
print(math.hypot(4, 7, 8))
print(math.hypot(12, 14))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*