بکندباز

تابع ‎copy()‎ در PHP

 

مثال

کپی فایل “source.txt” به “target.txt”:

<?php
echo copy("source.txt","target.txt");
?>

 

توضیحات

تابع ‎copy()‎ یک فایل را کپی می کند.

نکته: اگر فایل to_file از قبل وجود داشته باشد، بازنویسی می شود.

سینتکس

copy(from_file, to_file, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
from_fileاجباری. مسیر فایلی که قرار است کپی شود
to_fileاجباری. مسیر فایلی که فایل قبلی در آن کپی می شود
contextاختیاری. مشخص کردن منبع متن که توسط تابع
‎stream_context_create()‎ ساخته می شود

 

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0