بکندباز

متد ‎gcd()‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد:

#Import math Library
import math 

#find the  the greatest  common divisor of the two integers
print (math.gcd(3, 6))
print (math.gcd(6,  12))
print (math.gcd(12, 36))
print (math.gcd(-12, -36))
print (math.gcd(5,  12))
print (math.gcd(10, 0))
print (math.gcd(0, 34))
print (math.gcd(0,  0))

توضیحات

متد math.‎gcd()‎ بزرگترین مقسوم علیه مشترک دو عدد را محاسبه کرده و در خروجی برمیگرداند.

نکته: gcd(0,0) مقدار 0 را برمیگرداند.

سینتکس

math.gcd(int1, int2)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
int1 اجباری. عدد اول
int2 اجباری. عدد دوم

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع int
ورژن پایتون: 3.5

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

question