backendbaz

تابع ()array_uintersect_uassoc در PHP

مثال : مقادیر و کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن (با استفاده از دو تابع دلخواه از کاربر) و شباهت را در خروجی نمایش بده:

<?php
function myfunction_key($a,$b)
{
if ($a===$b)
 {
 return 0;
 }
 return ($a>$b)?1:-1;
}

function myfunction_value($a,$b)
{
if ($a===$b)
 {
 return 0;
 }
 return ($a>$b)?1:-1;
}

$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"green");

$result=array_uintersect_uassoc($a1,$a2,"myfunction_key","myfunction_value");
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_uintersect_uassoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.

این تابع برای مقایسه، از دو تابع ایجاد شده توسط کاربر استفاده می کند. کلید ها با تابع اول و مقادیر با تابع دوم مقایسه می شوند.

این تابع مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل آیتم هایی از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_uintersect_uassoc(array1, array2, array3, ..., myfunc_key, myfunc_value)
سیده زهره احمدی

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0 question