بکندباز

تابع ‎len()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن تعداد اعضای آرایه ی لیست:

mylist = ["apple", "banana", "cherry"]
x = len(mylist)

توضیحات

تابع ‎len()‎ تعداد اعضای شیء ورودی را به دست می آورد. اگر شیء ورودی متن باشد، تعداد کاراکتر هایش برگردانده می شود.

سینتکس

len(object)

مثال

به دست آوردن تعداد کاراکتر های یک کلمه:

mylist = "Hello"
x = len(mylist)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0