بکندباز

تابع ()compact در PHP

مثال : یک آرایه از متغیر ها و مقادیرشان ایجاد کن.

<?php
$firstname = "Peter";
$lastname = "Griffin";
$age = "41";

$result = compact("firstname", "lastname", "age");

print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()compact یک آرایه از متغیر ها و مقادیرشان ایجاد می کند

نکته: از هر رشته ی متنی که با نام یک متغیر مطابقت نداشته باشد، صرف نظر می شود.

دستور تابع

compact(var1, var2...)

تست آنلاین تابع ()compact

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0