بکندباز

تابع ‎floatval()‎ در PHP

مثال

استخراج مقدار اعشاری متغیر های مختلف:

<?php
$a = "1234.56789";
echo floatval($a) . "<br>";

$b = "1234.56789Hello";
echo floatval($b) . "<br>";

$c = "Hello1234.56789";
echo floatval($c) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎floatval()‎ مقدار اعشاری یک متغیر را استخراج کرده و برمیگرداند.

سینتکس

floatval(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
variableاجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎floatval()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0