بکندباز

تابع ‎fflush()‎ در PHP

مثال

نوشتن کل خروجی بافر شده در یک فایل باز:

<?php
$file = fopen("test.txt","r+");
rewind($file);
fwrite($file, 'Hello World');
fflush($file);

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fflush()‎ کل خروجی بافر شده را در یک فایل بازشده می نویسد.

سینتکس

fflush(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0