بکندباز

تابع ()array_intersect_assoc در PHP

مثال : مقادیر و کلید های دو آرایه را با هم مقایسه کن و شباهت را در خروجی نمایش بده:

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue");

$result=array_intersect_assoc($a1,$a2);
print_r($result);
?>

توضیحات

تابع ()array_intersect_assoc مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و شباهت را برمیگرداند.

این تابع مقادیر و کلید های دو یا چند آرایه را با هم مقایسه می کند و یک آرایه را در خروجی برمیگرداند که شامل آیتم هایی از آرایه اول است که در آرایه های دوم و سوم و … وجود ندارند.

دستور تابع

array_intersect_assoc(array1,array2,array3...)

تست آنلاین تابع ()array_intersect_assoc

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*