بکندباز

تابع ‎is_link()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا نام فایل داده شده یک لینک سمبولیک است یا نه:

<?php
$link = "images";
if(is_link($link)) {
 echo ("$link is a link");
} else {
 echo ("$link is not a link");
}
?>

نمونه خروجی کد:

images is not a link

توضیحات

تابع ‎is_link()‎ چک می کند که آیا نام ورودی داده شده، یک لینک است یا نه.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

is_link(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. آدرس فایل ورودی
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0