بکندباز

تابع ‎is_object()‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر شیء است یا نه.

<?php
function get_cars($obj) {
  if (!is_object($obj)) {
     return false;
  }
return $obj->cars;
}

$obj = new  stdClass();
$obj->cars = array("Volvo", "BMW", "Audi");

var_dump(get_cars(null));
echo "<br>";
var_dump(get_cars($obj));
?>

توضیحات

تابع ‎is_object()‎ چک می کند که آیا متغیر شیء است یا نه.

این تابع اگر متغیر شیء باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

سینتکس

is_object(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_object()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question