بکندباز

تابع ‎id()‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن شناسه ی یکتای یک تاپل:

x =  ('apple', 'banana', 'cherry')
y = id(x)

توضیحات

تابع ‎id()‎ شناسه ی یکتای مربوط به شیء ورودی را برمیگرداند. همه ی اشیاء درون پایتون، شناسه ی یکتای خود را دارند و هنگامی که هر شیء ساخته می شود، یک شناسه ی یکتا به آن تعلق می گیرد.

این شناسه، آدرس محل ذخیره ی این شیء در مموری است و هر باری که برنامه اجرا می شود متفاوت است.

سینتکس

id(object)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0