بکندباز

تابع ‎ftp_nlist()‎ در PHP

مثال

لیست کردن فایل های درون پوشه ی کنونی:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// get file list of current directory
$file_list = ftp_nlist($ftp_conn, ".");
var_dump($file_list);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_nlist()‎ لیست فایل های موجود درون یک پوشه ی مشخص از سرور FTP را برمیگرداند.

سینتکس

ftp_nlist(ftp_conn, dir);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال  FTP
dirاجباری. آدرس پوشه – برای مشخص کردن پوشه یک کنونی از علامت “.” استفاده کنید.
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0