بکندباز

تابع ‎max()‎ در PHP

مثال

پیدا کردن بیشترین عدد با تابع ‎max()‎:

<?php
echo(max(2,4,6,8,10) . "<br>");
echo(max(22,14,68,18,15) . "<br>");
echo(max(array(4,6,8,10)) . "<br>");
echo(max(array(44,16,81,12)));
?>

توضیحات

تابع ‎max()‎ بیشترین عدد موجود در یک آرایه، یا بیشترین عدد بین چندین عدد ورودی را برمیگرداند.

سینتکس

max(array_values);

or

max(value1,value2,...);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
array_valuesاجباری. آرایه ای از اعداد
value1,value2,…اجباری. اعدادی که باید مقایسه شوند (حداقل دو عدد)

تست آنلاین تابع ‎max()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0