بکندباز

تابع ()array_filter در PHP

مثال : مقادیر یک آرایه را با تابع مشخص شده فیلتر کن:

<?php
function test_odd($var)
  {
  return($var & 1);
  }

$a1=array(1,3,2,3,4);
print_r(array_filter($a1,"test_odd"));
?>

توضیحات

تابع ()array_filter مقادیر یک آرایه را با تابع مشخص شده فیلتر می کند.

این تابع هر کدام از مقادیر آرایه ی ورودی را یکی یکی به تابع callback ارسال می کند. اگر تابع callback در خروجی true برگرداند، آن مقدار آرایه، به آرایه خروجی ارسال می شود. کلید های آرایه دست نخورده می مانند.

دستور تابع

array_filter(array, callbackfunction, flag)

مقادیر flag: (اختیاری)

  • ARRAY_FILTER_USE_KEY – به جای مقدار، فقط کلید ها را به تابع ارسال کند.
  • ARRAY_FILTER_USE_BOTH – به جای مقدار، کلید ها و مقدار ها را به تابع ارسال کند.

تست آنلاین تابع ()array_filter

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*