بکندباز

تابع ‎asinh()‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس هایپربولیک معکوس اعداد مختلف:

<?php
echo(asinh(7) . "<br>");
echo(asinh(56) . "<br>");
echo(asinh(2.45));
?>

توضیحات

تابع ‎asinh()‎ سینوس هایپربولیک معکوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

asinh(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. یک عدد

تست آنلاین تابع ‎asinh()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0