بکندباز

تابع ‎opendir()‎ در PHP

مثال

باز کردن یک پوشه، خواندن محتوای آن و سپس بستن پوشه:

<?php
$dir = "/images/";

// Open a directory, and read its contents
if (is_dir($dir)){
 if ($dh = opendir($dir)){
  while (($file = readdir($dh)) !== false){
   echo "filename:" . $file . "<br>";
  }
  closedir($dh);
 }
}
?>

خروجی:

filename: cat.gif
filename: dog.gif
filename: horse.gif

 

توضیحات

تابع ‎opendir()‎ یک پوشه را باز می کند.

سینتکس

opendir(path, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس پوشه
contextاختیاری. 
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0