بکندباز

تابع ()array_splice در PHP

مثال : المان هایی را از یک آرایه حذف می کند و آن ها را با المان های جدیدی جایگزین می کند.

<?php
$a1=array("a"=>"red","b"=>"green","c"=>"blue","d"=>"yellow");
$a2=array("a"=>"purple","b"=>"orange");
array_splice($a1,0,2,$a2);
print_r($a1);
?>

توضیحات

تابع ()array_splice المان هایی را از یک آرایه حذف می کند و آن ها را با المان های جدیدی جایگزین می کند. همچنین یک آرایه شامل المان های حذف شده را در خروجی برمیگرداند.

نکته: اگر تابع هیچ المانی را حذف نکند، یعنی پارامتر length صفر باشد، جایگزینی از ابتدای آرایه آنجام می شود.

نکته: کلید ها در آرایه ی جایگزین شده باقی نمی مانند و به صورت عددی از صفر ساخته می شوند.

دستور تابع

array_splice(array, start, length, array)

تست آنلاین تابع ()array_splice

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*