بکندباز

تابع ‎any()‎ در پایتون

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای لیست True هست یا نه:

mylist = [False, True, False]
x = any(mylist)

توضیحات

تابع ‎any()‎ اگر حداقل یکی از آیتم های موجود در یک شیء قابل تکرار True باشد مقدار True را در خروجی برمیگرداند و در غیر اینصورت مقدار False را.

اگر شیء قابل تکرار خالی باشد، تابع ‎any()‎ مقدار False را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

any(iterable)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای تاپل True هست یا نه:

mytuple = (0, 1, False)
x = any(mytuple)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای ست True هست یا نه:

myset = {0, 1, 0}
x = any(myset)

مثال

چک کردن اینکه آیا یکی از اعضای دیکشنری True هست یا نه:

mydict = {0 : "Apple", 1 : "Orange"}
x = any(mydict)

 

نکته: هنگامی که این تابع روی یک دیکشنری استفاده شود، کلید ها چک می شوند نه مقدار ها.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0