بکندباز

تابع ()array_keys در PHP

مثال : آرایه ای شامل کلید های آرایه ورودی برمیگرداند

<?php
$a=array("Volvo"=>"XC90","BMW"=>"X5","Toyota"=>"Highlander");
print_r(array_keys($a));
?>

توضیحات

تابع ()array_keys همه ی کلید های آرایه را برمیگرداند

دستور تابع

array_keys(array, value, strict)

اگر مقدار value مشخص شود، فقط کلید های با آن value برگردانده می شوند.

مقدار strict: اختیاری – این مقدار بر اساس value تعیین می شود

 • true – کلید های مطابق با value مشخص شده را برمیگرداند و به نوع داده value بستگی دارد. مثلا مقدار 5 با مقدار “5” برابر نیست
 • false – پیشفرض- به نوع داده value بستگی ندارد و مثلا اگر value برابر با 5 قرار داده شود، هم کلید های مربوط به مقدار 5 و هم کلید های مربوط به مقدار “5” برگردانده می شود

تست آنلاین تابع ()array_keys

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0