بکندباز

تابع ()convert_uudecode در PHP

مثال : یک متن uuencode شده را دیکد می کند

<?php
$str = ",2&5L;&\@=V]R;&0A `";
echo convert_uudecode($str);
?>

توضیحات:

تابع ()convert_uudecode یک متن uuencode شده را دیکد می کند
تابع مقابل این تابع، convert_uuencode است

دستور تابع

convert_uudecode(string)

تست آنلاین تابع ()convert_uudecode

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0