بکندباز

تابع ‎ftp_set_option()‎‎ در PHP

مثال

تنظیم timeout برای عملیات درون شبکه:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// set network operation timeout to 120 seconds
echo ftp_set_option($ftp_conn,FTP_TIMEOUT_SEC,120);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_set_option()‎‎ تنظیمات runtime را برای اتصال FTP کنونی ست می کند.

سینتکس

ftp_set_option(ftp_conn, option, value);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
ftp_conn اجباری. اتصال FTP
option اجباری. تنظیمات runtime. مقادیر احتمالی:

  • FTP_TIMEOUT_SEC
  • FTP_AUTOSEEK
  • FTP_USEPASVADDRESS
value اجباری. تعیین مقدار برای پارامتر option

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*