بکندباز

تابع ‎ftp_set_option()‎ در PHP

مثال

تنظیم timeout برای عملیات درون شبکه:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// set network operation timeout to 120 seconds
echo ftp_set_option($ftp_conn,FTP_TIMEOUT_SEC,120);

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_set_option()‎ تنظیمات runtime را برای اتصال FTP کنونی ست می کند.

سینتکس

ftp_set_option(ftp_conn, option, value);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
optionاجباری. تنظیمات runtime. مقادیر احتمالی:

 • FTP_TIMEOUT_SEC
 • FTP_AUTOSEEK
 • FTP_USEPASVADDRESS
valueاجباری. تعیین مقدار برای پارامتر option
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0