بکندباز

تابع ()strcasecmp در PHP

مثال : مقایسه دو متن با یکدیگر (غیر حساس به کوچکی و بزرگی)

<?php
echo strcasecmp("Hello world!","HELLO WORLD!");
?>

توضیحات

تابع ()strcasecmp دو متن را با هم مقایسه می کند. در صورت شباهت، صفر برمیگرداند. اگر متن اول کمتر از متن دوم باشد یک عدد منفی و اگر بیشتر باشد یک عدد مثبت را برمیگرداند.

دستور تابع

strcasecmp(string1,string2)

تست آنلاین تابع ()strcasecmp

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*