بکندباز

تابع ‎sin()‎ در PHP

مثال

چاپ سینوس اعداد مختلف:

<?php
echo(sin(3) . "<br>");
echo(sin(-3) . "<br>");
echo(sin(0) . "<br>");
echo(sin(M_PI) . "<br>");
echo(sin(M_PI_2));
?>

توضیحات

تابع ‎sin()‎ سینوس یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

sin(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. مقدار به ردیان

تست آنلاین تابع ‎sin()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0