بکندباز

تابع ()crypt در PHP

مثال : تست الگوریتم های مختلف هش کردن متن

<?php
// 2 character salt
if (CRYPT_STD_DES == 1)
{
echo "Standard DES: ".crypt('something','st')."\n<br>";
}
else
{
echo "Standard DES not supported.\n<br>";
}

// 4 character salt
if (CRYPT_EXT_DES == 1)
{
echo "Extended DES: ".crypt('something','_S4..some')."\n<br>";
}
else
{
echo "Extended DES not supported.\n<br>";
}

// 12 character salt starting with $1$
if (CRYPT_MD5 == 1)
{
echo "MD5: ".crypt('something','$1$somethin$')."\n<br>";
}
else
{
echo "MD5 not supported.\n<br>";
}

// Salt starting with $2a$. The two digit cost parameter: 09. 22 characters
if (CRYPT_BLOWFISH == 1)
{
echo "Blowfish: ".crypt('something','$2a$09$anexamplestringforsalt$')."\n<br>";
}
else
{
echo "Blowfish DES not supported.\n<br>";
}

// 16 character salt starting with $5$. The default number of rounds is 5000.
if (CRYPT_SHA256 == 1)
{
echo "SHA-256: ".crypt('something','$5$rounds=5000$anexamplestringforsalt$')."\n<br>"; }
else
{
echo "SHA-256 not supported.\n<br>";
}

// 16 character salt starting with $6$. The default number of rounds is 5000.
if (CRYPT_SHA512 == 1)
{
echo "SHA-512: ".crypt('something','$6$rounds=5000$anexamplestringforsalt$');
}
else
{
echo "SHA-512 not supported.";
}
?>

نتیجه:
Standard DES: stqAdD7zlbByI
Extended DES: _S4..someQXidlBpTUu6
MD5: $1$somethin$4NZKrUlY6r7K7.rdEOZ0w.
Blowfish: $2a$09$anexamplestringforsaleLouKejcjRlExmf1671qw3Khl49R3dfu
SHA-256: $5$rounds=5000$anexamplestringf$KIrctqsxo2wrPg5Ag/hs4jTi4PmoNKQUGWFXlVy9vu9
SHA-512: $6$rounds=5000$anexamplestringf$Oo0skOAdUFXkQxJpwzO05wgRHG0dhuaPBaOU/
oNbGpCEKlf/7oVM5wn6AN0w2vwUgA0O24oLzGQpp1XKI6LLQ0.

دستور تابع

crypt(str,salt)

تابع ()crypt یک متن هش شده با الگوریتم های Blowfish، DES یا MD5 را برمیگرداند.

این تابع در سیستم عامل های مختلف، متفاوت عمل می کند. PHP هنگامی که نصب می شود، چک می کند که چه الگوریتم هایی در دسترس هستند و از چه الگوریتم هایی باید استفاده کرد.

پارامتر salt اختیاری است. با اینحال، اگر salt مشخص نشده باشد، تابع ()crypt یک پسورد ضعیف تولید خواهد کرد. حتماً برای داشتن امنیت بیشتر یک salt به اندازه ی کافی خوب و قوی تعیین کنید.


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*