بکندباز

تابع ‎log1p()‎ در PHP

مثال

 چاپ ‎log(1+number)‎ برای اعداد مختلف:

<?php
echo(log1p(2.7183) . "<br>");
echo(log1p(2) . "<br>");
echo(log1p(1) . "<br>");
echo(log1p(0));
?>

توضیحات

تابع ‎log1p()‎ مقدار ‎log(1+number)‎ را محاسبه می کند، با روشی که حتی اگر پارامتر number نزدیک به صفر باشد نیز دقت بالایی دارد.

سینتکس

log1p(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
numberاجباری. عدد
 

 


تست آنلاین تابع ‎log1p()‎

نتیجه:

 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0