بکندباز

متد ‎count()‎ در پایتون

مثال

تعداد باری که آیتم “cherry” در لیست fruits آورده شده است:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry']

x = fruits.count("cherry")

توضیحات

متد ‎count()‎ تعداد باری که یک آیتم مشخص در لیست آمده است را برمیگرداند.

سینتکس

list.count(value)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. آیتمی که قرار است جستجو شود

مثال

تعداد باری که آیتم 9 در لیست تکرار شده است:

points = [1, 4, 2, 9, 7, 8, 9, 3, 1]

x = points.count(9)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0