بکندباز

تابع ‎is_array()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا متغیر از نوع آرایه است یا نه:

<?php
$a = "Hello";
echo "a is " . is_array($a) . "<br>";

$b = array("red", "green", "blue");
echo "b is  " . is_array($b) . "<br>";

$c =  array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "c is " . is_array($c) .  "<br>";

$d = "red, green, blue";
echo "d is " . is_array($d) . "<br>";
?>

توضیحات

تابع ‎is_array()‎‎ چک می کند که آیا متغیر از نوع آرایه است یا نه. این تابع اگر متغیر آرایه باشد true یا (1) برمیگرداند و در غیر اینصورت false یا هیچی.

This function returns true (1) if the variable is an array, otherwise it returns false/nothing.

سینتکس

is_array(variable);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
variable اجباری. متغیر

تست آنلاین تابع ‎is_array()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*