بکندباز

تابع ()usort در PHP

مثال : یک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$a=array(4,2,8,6);
usort($a,"my_sort");
?>

توضیحات

تابع ()usort یک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

دستور تابع

usort(array, myfunction)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*