بکندباز

تابع ()usort در PHP

مثال : یک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

<?php
function my_sort($a,$b)
{
if ($a==$b) return 0;
return ($a<$b)?-1:1;
}

$a=array(4,2,8,6);
usort($a,"my_sort");
?>

توضیحات

تابع ()usort یک آرایه را با استفاده از تابع ساخته شده توسط کاربر مرتب می کند.

دستور تابع

usort(array, myfunction)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0