بکندباز

تابع ‎ftp_nb_fput()‎ در PHP

مثال

باز کردن یک فایل محلی، و آپلود آن در یک فایل رو سرور FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

$server_file = "serverfile.txt";

// open local file
$local_file = "localfile.txt";
$fp = fopen($local_file,"r");

// initiate upload
$d = ftp_nb_fput($ftp_conn, $server_file, $fp, FTP_BINARY)

while ($d == FTP_MOREDATA)
 {
 // do whatever you want
 // continue uploading
 $d = ftp_nb_continue($ftp_conn);
 }

if ($d != FTP_FINISHED)
 {
 echo "Error uploading $local_file";
 exit(1);
 }

// close connection
ftp_close($ftp_conn);
?>

توضیحات

تابع یک فایل باز شده ی محلی را روی یک سرور FTP آپلود می کند (به صورت آسنکرون).

نکته: این تابع (برخلاف تابع ftp_fput()) فایل را به صورت آسنکرون دریافت می کند، پس می توانید اجراهای دیگر را نیز همزمان با آپلود این فایل، انجام دهید.

سینتکس

ftp_nb_fput(ftp_conn, remote_file, open_file, mode, startpos);

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
ftp_connاجباری. اتصال FTP
remote_fileاجباری. آدرس فایلی که باید آپلود شود
open_fileاجباری. فایل باز شده ی محلی
modeاختیاری. مد انتقال – مقادیر ممکن: FTP_ASCII یا FTP_BINARY
startposاختیاری. موقعیت در فایل محلی که آپلود از آنجا شروع شود
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0