بکندباز

تابع ()array_fill_keys در PHP

مثال : آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر کن:

<?php
$keys=array("a","b","c","d");
$a1=array_fill_keys($keys,"blue");
print_r($a1);
?>

توضیحات

تابع ()array_fill_keys یک آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر می کند

دستور تابع

array_fill_keys(keys, value)

تست آنلاین تابع ()array_fill_keys

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*