بکندباز

تابع ()array_fill_keys در PHP

مثال : آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر کن:

<?php
$keys=array("a","b","c","d");
$a1=array_fill_keys($keys,"blue");
print_r($a1);
?>

توضیحات

تابع ()array_fill_keys یک آرایه را با مقادیر و کلید های مشخص پر می کند

دستور تابع

array_fill_keys(keys, value)

تست آنلاین تابع ()array_fill_keys

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0